Cadrul legal

Aveţi o unitate deţinătoare de valori şi bunuri?

Trebuie înţelese riscurile la securitatea fizică, trebuie identificaţi factorii ce pot declanşa riscul şi astfel puteţi preveni incidentele fără intervenţia autorităţilor.

Siguranța personală fizică ocupă al doilea nivel în cadrul nevoilor omului. Cum o putem asigura? Prin protecția împotriva factorilor antisociali (tâlhării, amenințări, furturi, distrugeri etc.) și a celor naturali distructivi (incendii, inundații, cutremure etc.). Cadrul normativ stabilește că fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor deţinute, îl constituie Analiza de risc la securitatea fizică, prin care se asigură identificarea amenințărilor și a vulnerabilităţilor unei unități. Prin această analiză trebuie identificate permanent riscurile de securitate fizică a  activității unităţii, nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și măsurile de protecţie.

Cine trebuie să aibă analiza de risc?

Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora. Aceeaşi obligaţie îi revine atât proprietarului de magazin de cartier, cât şi societăţilor mari sau instituţiilor publice. Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Astfel, au această obligație următoarele unități:

  • societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată);
  • ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
  • regiile autonome;
  • companiile şi societăţile naţionale;
  • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
  • alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).

Când se realizează analiza de risc? Analiza de risc la securitatea fizică trebuie efectuată încă de la începerea activității. O analiză de risc la securitatea fizică este necesară în momentul în care firma are nevoie de plan de pază (prin acest plan care se stabilesc caracteristicile obiectivului păzit, numărul paznicilor, mijloacele tehnice de pază și alarmare, legătura şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor şi modul de acţiune în diferite situaţii) și de un proiect al sistemului tehnic de securitate. Pe scurt, această evaluare arată vulnerabilitățile unei unităţi, iar riscurile pot fi diminuate după implementarea recomandărilor venite din partea evaluatorului de risc acreditat, care are avizul Poliţiei Române.

Când trebuie revizuită analiza de risc? Există trei situații în care analiza trebuie să fie revizuită, „conform art. 4 din Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne cu numărul 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor care fac obiectul Legii nr. 333/2003”. Concret, documentul se revizuiește în una dintre următoarele situaţii:

  • cel puţin o dată la trei ani;
  • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Modul de asumare și implementare a măsurilor stabilite prin analizele de risc la securitatea fizică se face „prin controalele efectuate de către poliţiştii cu atribuţii în domeniul sistemelor de securitate”.

Cum se realizează o analiză de risc?

Analiza de risc ne arată care sunt riscurile, zonele de impact, evenimentele riscante şi eventualele consecințe ale acestora. Prima etapă în această analiză va genera o listă a tuturor zonelor de risc. Apoi, este importantă analizarea acestui risc, adică luarea în considerare a tuturor consecințelor pozitive sau negative a cauzelor și surselor de risc. Urmează cea de-a treia etapă, evaluarea riscului. Ultima etapă este tratarea riscului, în care se aleg cele mai potrivite opțiuni de eliminare a riscurilor și se întocmește un Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.